Cele i zadania

Podstawowym celami i zadaniami Związku jest reprezentowanie i ochrona społecznych, socjalnych, ekonomicznych i gospodarczych interesów zrzeszonych w nim członków oraz współpraca mająca na celu wspieranie opieki farmaceutycznej świadczonej w aptekach dla pacjentów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

 

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 

 1. prezentowanie opinii w sprawach związanych z ochroną zdrowia i gospodarką;
 2. prowadzenie studiów i badań nad sytuacją pracodawców, popularyzacją wiedzy prawnej, organizacyjnej i ekonomicznej;
 3. występowanie w imieniu członków Związku do przedstawicieli organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i władz sądowych wszystkich szczebli, w sprawach związanych z interesami pracodawców;
 4. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania działań statutowych;
 5. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z celami Związku;
 6. prowadzenie doradztwa na rzecz członków Związku;
 7. występowanie do organów posiadających inicjatywę legislacyjną z wnioskami legislacyjnymi, opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia i zakresie objętym niniejszym Statutem tak ogólnopolskich jak i lokalnych, prawa pracy i działalności gospodarczej;
 8. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej
  i międzypaństwowej, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
 9. prowadzenie badań dotyczących rynku farmaceutycznego;
 10. organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
 11. organizowanie i wspieranie kształcenia pracowników członków Związku;
 12. reprezentowanie członków Związku wobec organów nadzoru farmaceutycznego i innych organów związanych z ochroną zdrowia, administracji rządowej i samorządowej;
 13. wspieranie członków Związku wobec organów nadzoru farmaceutycznego i innych organów związanych z ochroną zdrowia, administracji rządowej i samorządowej;
 14. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
 15. działalność wydawniczą w zakresie statutowym;
 16. wspieranie członków Związku w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych i innych na dokształcanie pracowników członków Związku.